MENU
WŁADZE GMINY
URZĄD MIEJSKI
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
Zagspodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe
Działalność gospodarcza
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka Odpadami
Ewidencja ludności
REGON
Sprawy komunalne
Podatki lokalne
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Świadczenia rodzinne
Urząd Stanu Cywilnego
Inf. nieudostępnione
Terminy płatności
Gospodarka nieruchomościami
Karty usług
Organizacje pozarządowe
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 2015
PONOWNE WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ 2015
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
    Urząd Stanu Cywilnego
Liczba odwiedzin kategorii: 6934 
 

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Do zawarcia małżeństwa należy złożyć następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą skarbową
 • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa lub jego nieistnienie (jeżeli osoba pozostawała wcześniej w związku małżeńskim)
 • pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa - wynosi 84,00 zł.

Okres oczekiwania wynosi 1 miesiąc od dnia złożenia pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć następujące dokumenty:

 • odpisy skrócone aktów urodzenia
 • dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim
 • podpisać zapenienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa od sporządzenia aktu - wynosi 84,00 zł.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, który chce zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć:

 • dokument stwierdzający tożsamość (paszport)
 • odpis skróconego aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem
 • zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
 • podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa - wynosi 84,00 zł.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Zgłoszenie urodzenia noworodka

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

 • ojciec dziecka lub matka, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie
 • lekarz albo położna

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej

Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Sporządzanie aktów zgonów

Zgon zgłasza się - do 3 dni od daty zgonu.

Potrzebne okumenty:
karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia, dowód osobisty zmarłego, książeczka wojskowa.

Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu nie podlegajacego opłacie skarbowej.
Podanie nie podlega opłacie.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Z aktów stanu cywilnego wydawane są odpisy skrócone i zupełne oraz zaświadczenia.
- odpisy aktów urodzeń i małżeństw; zaświadczenia o braku aktu lub księgi

- odpisy aktów zgonów; zaświadczenia o braku aktu lub księgi

Uprawnienia do wybrania odpisów:
Odpisy wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego oraz innych osób które wykażą interes prawny - art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego - ustawa z 26.09.1986 r. Dz.U. z 2011r. nr 212 poz. 1264) 
Z ksiąg stanu cywilnego wydawane są także zaświadczenia o braku wpisu lub braku księgi.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

 


     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
ŚDS
MGOPS
ZGM
MPGK
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI