MENU
WŁADZE GMINY
URZĄD MIEJSKI
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
    Statut
Liczba odwiedzin kategorii: 2927 
 

S T A T U T
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ustrzykach Dolnych  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

§ 1  

Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm./
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. Nr 111, poz. 535 z poźn. zm./
  3. Ustawy z dnia26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm./
  4. Zarządzenia Nr 183/2001 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad określających sposób zorganizowania, prowadzenia i finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustrzykach Dolnych
  5. Uchwały Nr LX / 463 / 2002 r. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. 6. Niniejszego statutu.

§ 2

  Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Ustrzyki Dolne.

§ 3

  Dom jest elementem realizowanej w gminie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

§ 4

  Dom jest jednostką budżetową finansowaną przez Wojewodę w ramach zadania zleconego przez administracje rządową z zakresu pomocy społecznej.

§ 5

  Siedzibą Domu jest budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 w Ustrzykach Dolnych.

§ 6

  Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Kierownik MGOPS w Ustrzykach Dolnych.

§ 7

  Merytoryczny nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda.

 

 

II. CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.  

§ 8

  Celem Domu jest: 1. Realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykorzystywania przez uczestników zajęć do czynności życia codziennego. 2. Umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników. 3. Organizowanie czasu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć w postaci terapii zajęciowej, psychoterapii, muzykoterapii, kulturoterapii. 4. Podejmowanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników i środowiskiem lokalnym. 5. Dom zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. 6. Dom udziela psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy /Dz. U. Nr 5, poz. 38 z 1996 r./.

§ 9

  Uczestnicy korzystający ze świadczeń Domu mają prawo do: 1. Godnego i podmiotowego traktowania. 2. Korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez Dom. 3. Uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb.

§ 10

  Do obowiązków osób korzystających ze świadczeń Domu należy: 1. Przestrzeganie regulaminu Domu. 2. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego. 3. Dbanie o higienę i wygląd zewnętrzny. 4.Troska o wyposażenie Domu oraz powierzony sprzęt i materiały. 5. Utrzymanie porządku w Domu. 6. Uiszczanie opłat za korzystanie z usług i świadczeń realizowanych przez Dom.

 

III. ORGANIZACJA DOMU.

§ 11

  Na czele Domu stoi Kierownik, który zarządza i kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny.

§ 12

  Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Miejski.

§ 13

  Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników.

§ 14

  Kierownik Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu, ustala zakres ich obowiązków oraz ich wynagrodzenie w ramach posiadanych środków.

§ 15

  Szczegółowy zakres działania i organizację Domu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Zarząd Miejski.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 16

  Z niniejszym statutem powinni być zapoznani wszyscy uczestnicy i pracownicy Domu.

§ 17

  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 


     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
ŚDS
Statut
Regulamin org.
Osoby funkcyjne
MGOPS
ZGM
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI