MENU
WŁADZE GMINY
URZĄD MIEJSKI
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
REJESTR ZMIAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 2015
PONOWNE WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ 2015
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015
    Statut
Liczba odwiedzin kategorii: 3051 
 

S T A T U T
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ustrzykach Dolnych  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

§ 1  

Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm./
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. Nr 111, poz. 535 z poźn. zm./
  3. Ustawy z dnia26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm./
  4. Zarządzenia Nr 183/2001 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad określających sposób zorganizowania, prowadzenia i finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustrzykach Dolnych
  5. Uchwały Nr LX / 463 / 2002 r. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. 6. Niniejszego statutu.

§ 2

  Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Ustrzyki Dolne.

§ 3

  Dom jest elementem realizowanej w gminie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

§ 4

  Dom jest jednostką budżetową finansowaną przez Wojewodę w ramach zadania zleconego przez administracje rządową z zakresu pomocy społecznej.

§ 5

  Siedzibą Domu jest budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 w Ustrzykach Dolnych.

§ 6

  Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Kierownik MGOPS w Ustrzykach Dolnych.

§ 7

  Merytoryczny nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda.

 

 

II. CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.  

§ 8

  Celem Domu jest: 1. Realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykorzystywania przez uczestników zajęć do czynności życia codziennego. 2. Umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników. 3. Organizowanie czasu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć w postaci terapii zajęciowej, psychoterapii, muzykoterapii, kulturoterapii. 4. Podejmowanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników i środowiskiem lokalnym. 5. Dom zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. 6. Dom udziela psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy /Dz. U. Nr 5, poz. 38 z 1996 r./.

§ 9

  Uczestnicy korzystający ze świadczeń Domu mają prawo do: 1. Godnego i podmiotowego traktowania. 2. Korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez Dom. 3. Uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb.

§ 10

  Do obowiązków osób korzystających ze świadczeń Domu należy: 1. Przestrzeganie regulaminu Domu. 2. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego. 3. Dbanie o higienę i wygląd zewnętrzny. 4.Troska o wyposażenie Domu oraz powierzony sprzęt i materiały. 5. Utrzymanie porządku w Domu. 6. Uiszczanie opłat za korzystanie z usług i świadczeń realizowanych przez Dom.

 

III. ORGANIZACJA DOMU.

§ 11

  Na czele Domu stoi Kierownik, który zarządza i kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny.

§ 12

  Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Miejski.

§ 13

  Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników.

§ 14

  Kierownik Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu, ustala zakres ich obowiązków oraz ich wynagrodzenie w ramach posiadanych środków.

§ 15

  Szczegółowy zakres działania i organizację Domu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Zarząd Miejski.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 16

  Z niniejszym statutem powinni być zapoznani wszyscy uczestnicy i pracownicy Domu.

§ 17

  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 


     JEDNOSTKI
PEC SP. Z O.O.
UDK
BIBLIOTEKA
PŁYWALNIA
BCTiP
ŚDS
Statut
Regulamin org.
Osoby funkcyjne
MGOPS
ZGM
MPGK
SP w HOSZOWIE
SP w ŁOBOZEWIE
SP w ŁODYNIE
SP w USTJANOWEJ
SP w WOJTKOWEJ
GIM. w WOJTKÓWCE
ZSP w ROPIENCE
PRZEDSZKOLE NR 1
PRZEDSZKOLE NR 2
ZSP NR 1 USTRZYKI
ZSP NR 2 USTRZYKI