Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na składowanie drewna tj.: działka nr 250 o powierzchni
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na składowanie drewna tj.: działka nr 250 o powierzchni 0,5793 ha położona w miejscowości Łobozew Górny, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020745/4

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za opisaną nieruchomość wynosi 500 zł plus 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym, postąpienie w przetargu wynosi 20 zł.
Wadium na zorganizowany przetarg za przedmiotową nieruchomość wynosi 100 zł.

Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości, dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie, na koszt własny i własne ryzyko. Prace związane z ulepszeniem przedmiotu dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do wydzierżawiającego. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron. Przy rozwiązaniu, bądź wygaśnięciu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie na podstawie porozumienia stron. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na zorganizowany przetarg (w pieniądzu), wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych najpóźniej do dnia 18 stycznia 2018r.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tych nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460 80 13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.11.28

 
  Data publikacji   2017-12-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 970372