Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza 
I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

Nieruchomościstanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego tj.:

  1. działka nr 300 o powierzchni 0,1957 ha położona w miejscowości Bandrów Narodowy, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020721/0, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za opisaną nieruchomość wynosi 80 zł w stosunku rocznym, postąpienie w przetargu 20 zł, wadium 100 zł,
  2. działka nr 540 o powierzchni 0,2509 ha położona w miejscowości Bandrów Narodowy, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E00025094/0, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za opisaną nieruchomość wynosi 90 zł w stosunku rocznym, postąpienie w przetargu 20 zł, wadium 100 zł,
  3. działka nr 115/4 o powierzchni 0,4157 ha położona w miejscowości Bandrów Narodowy uwidoczniona w księdze wieczystej KS2E/00020721/0, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za opisaną nieruchomość wynosi 120 zł w stosunku rocznym, postąpienie w przetargu 20 zł, wadium 150 zł, 

Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości, dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie, na koszt własny i własne ryzyko.

Prace związane z ulepszeniem przedmiotu dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do wydzierżawiającego.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

Przy rozwiązaniu, bądź wygaśnięciu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001  w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie na podstawie porozumienia stron.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 09 stycznia 2018r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na zorganizowany przetarg(w pieniądzu), wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych najpóźniej do dnia 05 stycznia 2018r.  

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra  przetarg,
    • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra   przetargu,
    • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tych nieruchomości można  zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu  tel. (013) 460 80 13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dnia  2017.11.20

 
  Data publikacji   2017-11-23Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 866754