Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   31/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości działki nr nr: 1865, 1866/1, 1866/ 2 i 18 76 o łącznej powierzchni 0,4221 ha , wraz z zabudowaniami - położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kolejowej ...
 

 

O G Ł O S Z E N I E  

W oparciu o uchwałę nr XXIII/163/04 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m :  

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:  

Działki nr nr: 1865, 1866/1, 1866/ 2 i 18 76 o łącznej powierzchni 0,4221 ha , wraz z zabudowaniami - położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kolejowej .

Cena wywoławcza nieruchomości: 266 500,- zł   w tym:

  • wartość gruntów 76 700,- zł
  • wartość budynku magazynowego (murowanego, podpiwniczonego) 99 400,- zł
  • wartość wiaty obudowanej 78 900,- zł
  • wartość wagi samochodowej wraz z budynkiem 10 000,- zł
  • koszt wykonania szacunku nieruchomości 1 500,- zł

Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu zwiększona zostanie o 22 % podatku VAT, liczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami od działki nie zabudowanej, której cena wywoławcza wynosi 33 100,- zł.

Nieruchomości ta uwidoczniona jest w księgach wieczystych nr nr: 20734 (działka nr 1865) i 20412 (pozostałe działki) w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne

Według ewidencji gruntów, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych opisane wyżej nieruchomości stanowią użytek: Bi (tereny zabudowane inne).

Zgodnie z opracowanym studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne przedmiotowa nieruchomość leży w terenach istniejącego zainwestowania, przemysłu i w terenach do przekształceń funkcji i rehabilitacji zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej wyżej nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia : 20 grudnia 2004 r.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dnia 2004-11-22

 

 
  Data publikacji   2004-11-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084963