Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek pod usytuowanie gastronomicznych ogrodów sezonowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej..
 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza
I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne – pod usytuowanie gastronomicznych ogrodów sezonowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj:

  1. jedno miejsce nr 1 pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy położone na części działek nr nr 1381, 1382 i 1384 o łącznej powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchni działki 0.22 ha ) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek.
  2. jedno miejsce nr 2 pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy położone na części działki 1383 o powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchni działki 0.2573 ha ) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek.
  3. jedno miejsce nr 3 pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy położone na części działki nr 931 o powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.2287 ha ) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek.

Dzierżawa miejsca typu „letni gastronomiczny ogród” nastąpi w celu prowadzenia gastronomicznej działalności gospodarczej np. typu: sprzedaż napoi chłodzących, napoi gorących itp.

„Letni ogród sezonowy” winien być usytuowany na zielonej wykładzinie typu „trawa” lub na innej wykładzinie zabezpieczającej kostkę. Projekt ogrodu musi być przedłożony do uzgodnienia do tutejszego Urzędu celem akceptacji, przed rozpoczęciem jego wykonania.

W/w nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00020412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres pięciu sezonów ( rok 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016) tj. od dnia 01 maja do dnia 31 października każdego roku.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów w/w opisane części działek stanowią użytek Bz , Bi i dr.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego na każde miejsce została ustalona na kwotę 400 zł. (słownie: czterysta złotych ) plus 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.

Czynsz płatny będzie z góry do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 14 dniowym terminem wypowiedzenia, bądź na podstawie porozumieniem stron. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, dzierżawcy nie przysługiwać będą żadne odszkodowania i roszczenia materialne w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne z tytułu poniesionych nakładów. Wszelkie nakłady związane z posadowieniem gastronomicznych ogrodów sezonowych między innymi podłączenie prądu i wody ponosić będzie dzierżawca na własny koszt i ryzyko. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Przyszły dzierżawca winien będzie wpłacić kaucję przed podpisaniem umowy dzierżawy w wysokości 1000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) celem zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają żadnych zadłużeń wobec Gminy Ustrzyki Dolne.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania porządku na przedmiocie dzierżawy oraz na terenie bezpośrednio przyległym.

Przetargi na dzierżawę w/w nieruchomości odbędą się w dniu 16 luty 2012r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na każdą nieruchomość po 1000 zł w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 13 lutego 2012r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone ,jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tutejszego Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 

 
  Data publikacji   2012-01-05


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 971598