Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   27/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 84 w miejscowości Ustjanowa Górna Gmina Ustrzyki Dolne ...
 

 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19
  fax 0-13 461 11 23
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8 00 - 15 00. Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan mgr inż. Fryderyk Brózda tel. 0-13 460 80 26.
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 84 w miejscowości Ustjanowa Górna Gmina Ustrzyki Dolne. Chodnik usytuowany będzie poza rowem na długości 750 m tj. od km 34 + 730 do km 35 + 480 w tym:
  • na odcinku od km 35 + 480 do km 35+ 305 ( do przejścia dla pieszych ) stroną prawą
  • na odcinku od km 35 + 305 do km 34 + 730 – stroną lewą
   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia;
  Termin realizacji zamówienia:
  • opracowanie dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia - 30 kwiecień 2005 r
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177) oraz spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Informacja na temat wadium;
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert;
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 23 listopada 2004 r godz. 9:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dnia o godz. 9:30
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

Otrzymują:
1 x tablice ogłoszeń
1 x Internet
1 x a/a

 

 
  Data publikacji   2004-11-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084959