Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XL/284/06 z dnia 27.01.2006 r. i nr IX/59/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne - Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. działka nr 182 o pow. 0,2300 ha, położona w Krościenku uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020726/5 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 42 600,- zł
  Wadium: 5 000,- zł
 2. działka nr 162/59 o pow. 0,7403 ha, położona w Krościenku wraz z budynkiem byłej obory, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00026632/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych .
  Cena wywoławcza nieruchomości: 99 700,- zł
  Wadium: 10 000,- zł
 3. działka nr 162/60 o pow. 2,1911 ha, położona w Krościenku wraz z budynkiem byłej obory, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00026632/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 139 400,- zł
  Wadium: 15 000,- zł
 4. działka nr 167/2 o pow. 1,01 ha, położona w Krościenku uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E//00020413/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych .
  Cena wywoławcza nieruchomości: 92 300,- zł
  Wadium: 10 000,- zł

Do cen nieruchomości (ustalonych w wyniku przetargu) wyszczególnionych w pkt 1 i 4 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Opisane nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Krościenko 3” leżą w terenie oznaczonym symbolem U – przeznaczonym do zabudowy usługowej, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi: oświaty, kultury, handlu, rzemiosła i inne oraz w części symbolem: ZP – zieleń urządzona nadrzeczna.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości ogłoszony na dzień 29 czerwca 2011 r. okazał się bezskuteczny.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 stycznia 2012 o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu z podaniem numeru nieruchomości na konto nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia 02 stycznia 2012 r  

Wpłacone wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
 • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-11-23  

 
  Data publikacji   2011-11-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 971614