Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   22/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż działki nr 529 o pow. 0,18 ha , położona w Bandrowie , uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własn
 

 

O G Ł O S Z E N I E  

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XIII/110/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

  • działka nr 529 o pow. 0,18 ha , położona w Bandrowie , uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne

cena wywoławcza nieruchomości netto: 7 300,- zł

Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.  

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana wyżej działka stanowi użytek: B-PSIV i użytkowana jest rolniczo.

Jednocześnie informuję że decyzją Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19 lipca 2004 r. ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego, parterowego jednorodzinnego z poddaszem mieszkalnym oraz budynku gospodarczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2004 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej wyżej nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia : 10 listopada 2004 r.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia. Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne, dnia 2004-10-07

 

 
  Data publikacji   2004-10-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084972