Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   12/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz projektu rozruchu zadania pn.” Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ustrzyki Dolne i innych gminach bieszczadzkich o z
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460-80-19
  fax 0-13 461-11-23
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać : Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Kościuszki 49 tel.0-13 432 09 17 fax 432 03 59 w pokoju Nr 5 w godz. od 7.00-15.00 Cena Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia 25 zł ( słownie dwadzieścia pięć zł ) Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami : mgr inż. Elżbieta Polak tel. 0-13 432 09 17 KDI Sp. z o.o. Krosno. ul.Kościuszki 49
 4. Opis przedmiotu zamówienia :  
  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz projektu rozruchu zadania pn.” Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ustrzyki Dolne i innych gminach bieszczadzkich o zakresie rzeczowym zgodnym ze studium wykonalności p.t. „ Sortowania i stacja przeładunkowa odpadów w Ustrzykach Dolnych”  
 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  1. Termin opracowania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia : 31.12.2004 r.
  2. Uzyskanie pozwolenia na budowę 31.01.2005 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu :
  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U.Nr 19 poz. 177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2000 zł ( słownie : dwa tysiące zł.)
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie kryterium - cena 100 %
 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert :
  Oferty należy składać w siedzibie Krośnieńskiej Dyrekcji Inwestycji Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Kościuszki 49 ( sekretariat p. nr 1) do dnia 28.09.2004 r. godz.10.00 Otwarcie ofert : Krośnieńskiej Dyrekcji Inwestycji Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Kościuszki 49 ( sala narad p. nr 22 ) w dniu 28.09.2004 r.godz.10.30
 11. Termin związania ofertą :
  30 dni wraz z upływem terminu składania ofert .

 

 

 
  Data publikacji   2004-09-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084952