Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   23a/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi gminnej Ropienka Górna od km 0 + 601 – 0 + 853
 

 

Ustrzyki Dolne,dnia 28.07.2004 r.

ZP-340/21a/2004

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym  

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  38 - 700 Ustrzyki Dolne

  ul. Kopernika 1
  tel. 013 460 80 19
  fax. 013 461 11 23
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godzinach od 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty . Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska – Mikołajek tel. 013 460 80 19 .
 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych :
  Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie remontu drogi gminnej Ropienka Górna od km 0 + 601 – 0 + 853 , zakres prac obejmuje :
  • wyrównanie wybojów masą asfaltową na gorąco – 10,50 ton
  • wykonanie wzmocnienia nawierzchni smołowej masą asfaltową grub 6 cm - 756,00 m 2 ,
  • wykonanie poboczy z tłucznia sortowanego na dł. 600 m
   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  Termin realizacji zamówienia :
  - rozpoczęcie od
  - podpisania umowy
  - zakończenia - 07 września 2004 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty – 100 % znaczenie.
 10. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ;
  Ofertę należy składać w dni robocze w urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul.Kopernika1 pok. nr 26 ( sekretariat) do dnia 12.08.2004 r. do godz. 9:30 . Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w pok. nr 13 w tym samym dniu o godz. 10:00.
 11. Termin związania ofertą :
  składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

Otrzymują :
1 x Tablica ogłoszeń
1 x strona internetowa
1 x a/a

 

 
  Data publikacji   2004-07-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084942