Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne...
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XL/284/06 z dnia 27 stycznia 2006 r., nr IX/59/07 z dnia 21.06.2007 r. oraz nr III/15/10 z dnia 20.12.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne - Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. działka nr 2770/2 o pow. 0,0121 ha, położona w Ustrzykach Dolnych , przy ulicy Bełskiej uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00021412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.  
  Cena wywoławcza nieruchomości: 70 600,- zł
  Wadium: 10 000,- zł
 2. działka nr 2770/3 o pow. 0,0121 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Bełskiej , uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00021412/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 70 600,- zł
  Wadium: 10 000,- zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działki leżą w terenie przeznaczonym pod usługi komercyjne, ochrony zdrowia oraz mieszkalnictwo a także urządzenia infrastruktury technicznej (symbol: 1 U/Z-MN). Nabywca ww. nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy w terminie 12 miesięcy licząc od dnia spisania umowy notarialnej i do jej zakończenia w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

W przypadku niewykonania inwestycji w terminie czterech lat licząc od dnia spisania umowy notarialnej właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do wypłaty na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne kary w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) za każdy rok zwłoki w zakończeniu budowy.

 1. działka nr 182 o pow. 0,2300 ha, położona w Krościenku , uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020726/5 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 42 600,- zł
  Wadium: 5 000,- zł
 2. działka nr 162/59 o pow. 0,7403 ha, położona w Krościenku wraz z budynkiem byłej obory, , uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00026632/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 99 700,- zł
  Wadium: 10 000,- zł
 3. działka nr 162/60 o pow. 2,1911 ha, położona w Krościenku wraz z budynkiem byłej obory, , uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00026632/1 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 139 400,- zł
  Wadium: 15 000,- zł
 4. działka nr 167/2 o pow. 1,01 ha, położona w Krościenku , uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020413/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 92 300,- zł
  Wadium: 10 000,- zł

Opisane nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Krościenko 3” leżą w terenie oznaczonym symbolem U – przeznaczonym do zabudowy usługowej, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi: oświaty, kultury, handlu, rzemiosła i inne. Do cen nieruchomości wyszczególnionych w pkt. 1,2,3 i 6 ogłoszonych (ustalonych w wyniku przetargu) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu z podaniem numeru nieruchomości na konto nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do

dnia 27 czerwca 2011 r.  

Wpłacone wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
 • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu..

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-05-11   

 
  Data publikacji   2011-05-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 971582