Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   13/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m-ci Krościenko w obszarze objętym Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XI /96/03 z dnia 28.10.2003 r. ...
 

ZP-340/06/2004

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  38 – 700 Ustrzyki Dolne

  ul. Kopernika 1
  tel. 013 460 80 19 ; 013 461 11 23
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godzinach od 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty . Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska - Mikołajek tel. 013 460 80 19 .
 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych :
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m-ci Krościenko w obszarze objętym Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XI /96/03 z dnia 28.10.2003 r.Obszar obejmuje ok. 950 ha w tym obszar zabudowy istniejącej i planowanej ok. 210 ha . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  Termin realizacji zamówienia :
  • rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
  • zakończenie do 31 grudnia 2004 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty – 100 % znaczenie.
 10. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia :
  Ofertę należy składać w dni robocze w urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul.Kopernika1 pok. nr 26 ( sekretariat) do dnia 31.05.2004 r. do godz. 9:00 . Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w pok. nr 13 w tym samym dniu o godz. 9:30.
 11. Termin związania ofertą :
  składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 

 
  Data publikacji   2004-05-11


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084944