Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   07/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Rozbudowa, przebudowa i remontu budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Łobozew ...
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 461 11 23

 2. Tryb udzielenia zamówienia:
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8 00 - 15 00 lub za zaliczeniem pocztowym. Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Rozbudowa, przebudowa i remontu budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Łobozew o zakresie :
  • inwentaryzacja budynku Szkoły
  • ekspertyzy i opinie
  • koncepcja programowo-przestrzenna
  • projekt budowlany i wykonawczy (architektura, konstrukcja, instalacje wewnetrzne wod.-kan. i elektryczne)
  • kosztorys inwestorski z przedmiaremZamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia:
  Termin realizacji zamówienia:
  • rozpoczęcie od - podpisania umowy
  • zakończenie do - 4,5 m-ca od podpisania umowy
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177) oraz spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Informacja na temat wadium:
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne
  do dnia 30.04 2004r godz. 10 00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dnia o godz. 10 30
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2004-04-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084966