Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   06/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wbudowanie krawężnika betonowego wraz z ławą betonową na fragmentach drogi dojazdowej W1 –W2 - W3 – W4 oraz ciągach pieszo – rowerowych W6 -W12 i W12 – W13 na terenie budowy
 

Ustrzyki Dolne, dnia 2004-04-08

ZP-340/ 7 /2004

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  38 – 700 Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  tel. 013 460 80 00
 2. Rodzaj , zakres i lokalizacja :
  Przetarg nieograniczony na wbudowanie krawężnika betonowego wraz z ławą betonową na fragmentach drogi dojazdowej W1 –W2 - W3 – W4 oraz ciągach pieszo – rowerowych W6 -W12 i W12 – W13 na terenie budowy cmentarza w m-ci Brzegi Dolne oraz fragmencie podbudowy grub 15 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm na parkingu – strona prawa.
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz projekcie technicznym.
 3. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2004 r.
 4. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców :
  • w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi : art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 - tekst jednolity ), posiadać uprawnienia drogowe , należeć do Izby Inżynierów Budownictwa i spełniać warunki dodatkowe określone w informacji dla oferentów.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 5. Okres związania ofertą 30 dni licząc od dnia składania ofert.
 6. Dokumentację przetargową można nabyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 12 w godz.8 00- 15 00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Pan Fryderyk Brózda i Pani Barbara Sudoł (tel. 460 80 26)
 7. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski Ustrzyki Dolne,
  38 – 700 Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  do dnia
  26 kwietnia 2004 r. do godz. 9:00
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ,pok. nr 13 w dniu 26 kwietnia 2004 r. godz. 9:30
 9. Kryteria oceny ofert : cena 100 % .
 10. Wadium – nie wymagane.

 

 

 
  Data publikacji   2004-04-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084945