Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   03/2004
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie na ulicach miasta USTRZYKI DOLNE następujących robót drogowych
 

Ustrzyki Dolne,dnia 2004-03-11

ZP-340/05/2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :

  Gmina Ustrzyki Dolne
  38 - 700 Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  tel. 013 460 80 00
 2. Rodzaj , zakres i lokalizacja :
  Przetarg nieograniczony na wykonanie na ulicach miasta USTRZYKI DOLNE następujących robót drogowych:
  • remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta masą asfaltowo-betonową na gorąco w zakresie do 90 ton masy .
 3. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31 maja 2004 r.
 4.  Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców :
  • w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi : art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 - tekst jednolity ), posiadać uprawnienia drogowe , należeć do Izby Inżynierów Budownictwa i spełniać warunki dodatkowe określone w informacji dla oferentów.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 5. Okres związania ofertą 30 dni licząc od dnia składania ofert.
 6. Dokumentację przetargową można nabyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 . Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Fryderyk Brózdai Pani Barbara Sudoł (tel. 460 80 26)
 7. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski Ustrzyki Dolne,
  38 - 700 Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  do dnia 30 .03.2004 r. do godz. 9:00
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , pok. nr 13 w dniu 30.03.2004 r. godz. 9:30
 9. Kryteria oceny ofert : cena 100 % .
 10. Wadium - nie wymagane.

 

 
  Data publikacji   2004-03-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1084948