Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości mienia komunalnego, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  • zarządzanie nieruchomościami mienia komunalnego,
  • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą oraz wykupem nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z zarządem, dzierżawą najmem i użyczeniem nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  • przekazywanie nieruchomości innym podmiotom w drodze darowizny,
  • sporządzanie wyceny tych nieruchomości,
  • wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
  • uwłaszczanie osób fizycznych i prawnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz naliczanie opłat wynikających z tego tytułu oraz prowadzenie windykacji tych należności.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 4. Występowanie z wnioskami do Wojewody o stwierdzenie prawa własności nieruchomości na rzecz gminy Ustrzyki Dolne.
 5. Przeprowadzanie regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.
 7. Prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na wejście w teren na nieruchomości mienia komunalnego.
 9. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu.
 11. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z planów.
 12. Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 5, 7, 12A
nr tel. 13-460-80-13 ; 13-460-80-12, 13-460-80-27
e-mail: geodezja@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 970331