Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2849


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2017-02-02

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerem działki 73/6 o powierzchni 0,1000 ha, oraz udział w 1/7 części nieruchomości oznaczonej numerem dział 2017-05-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury lekkoatletycznej ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie roboty zasadnicze i towarzyszące niezbędne do wykonania 2017-06-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 1452/2 o powierzchni 0,0296 ha, położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy J. Korczaka z przeznaczeniem na cele rolnicze, uwidocznionej w księ 2017-05-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222 R (łącznik od ul. Dwernickiego do ul. Bieszczadzkiej) - odcinek I 2017-05-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 2017-05-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 496 o powierzchni 0,1882 ha, położonej w miejscowości Ropienka z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej n 2017-05-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza zapytanie ofertowe na Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023. 2017-05-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Oświetlenie drogi w miejscowości Nowosielce Kozickie, Łodyna, Ustrzyki Dolne, ul. Stokowa i Liskowate 2017-05-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Część działki nr 7/9 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.2064 ha), położonej we wsi Trzcianiec stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - z przeznaczenie 2017-04-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina do zbiornika "Kombinat" (PPD) w m-ci Ustjanowa Górna 2017-05-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na: Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne, polegające na : zebraniu - załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu zmagazynowanych odpadów zawierających azbest od mieszkańc 2017-05-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie pełnego Studium Wykonalności dla projektu pn. "Poprawa jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż i rzeki Dniestr poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach Dolnych i Starym Sam 2017-05-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m-ci Ustrzyki Dolne, w ramach projektu pn. Program strategiczny Błękitny San - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne. 2017-03-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla - Przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w m-ci Krościenk - 2017-05-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m-ci Ustrzyki Dolne, 2017-04-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Błękitny San - kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej 2017-04-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wojtkowa. 2017-04-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2017-04-07
Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej 2017-03-22
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Części działki nr 494 o powierzchni 0,48 ha (ogólna powierzchnia działki 1,3429 ha), położonej w miejscowości Ropienka z przeznaczeniem na cele rolnicze, uwidocznionej 2017-03-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wymiana oświetlenia (oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED) wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-03-28
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38 - 700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 1500 Mg węgla kamiennego 2017-03-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina 2017-03-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w m-ci Równia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i niezbędnym uzbrojeniem terenu. 2017-03-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych (do ul. Łukasiewicza k/Prochatki) - odcinek od km 0+127 - 0+240 2017-03-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest remont budynku realizowany pod nazwą pn: Budynek socjalny w m-ci Liskowate. 2017-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych 2017-03-14
Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej 2017-02-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - pod usytuowanie letnich gastronomicznych ogrodów sezonowy 2017-04-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługę serwisu i konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Przedmiotem zamówienia jest wymiana oś 2017-02-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 1900/5 o powierzchni 0,3281 ha, położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy Naftowej z przeznaczeniem na cele rolnicze, uwidocznionej w księdze wieczy 2017-03-31
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krościenko, oznaczona numerem działki 409 o powierzchni 0,5521 ha 2017-01-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 1198/66 i 1199/2 w Ustrzykach Dolnych (k/garaży Park pod Dębami) 2017-02-15
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości: trzech miejsc pod ustawienie tymczasowych punktów na fundamentach nietrwałych... 2017-03-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa ciągu pieszego usytuowanego na działce o nr ewid. 223/28, 557/2, 558 w Ustrzykach Dolnych. 2017-02-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej 119 214R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia (oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED) wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu\konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 2016-11-14
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-03-23
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-01-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 218R ( nr ewid. dz. 2161) w Ustrzykach Dolnych od km 0+007 do km 0+170 2017-01-09
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg na dzierżawę: nieruchomości uzbrojonej (prąd, woda, kanalizacja) położonej w Solinie, przy Zaporze Solińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 2017-03-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - pod usytuowanie letnich gastronomicznych ogrodów sezono 2017-02-01
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-02-17
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OMYŁKOWO ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE EUROPEJSKIM O NR 2017/S 012-018948 2017-01-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych na Placu Chopina k/bloku nr 6 w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 183/2 o powierzchni 0,2610 ha, położonej w miejscowości Stańkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020 2017-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 8, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2017-01-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 189 o powierzchni 0,60 ha, położonej w miejscowości Stańkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020598/ 2016-10-13


  Ilość odwiedzin: 3252906